Inom energieffektivisering finns följande tjänster

Paket Värmesystem
Jag tittar på din befintliga värmeutrustning och lämnar skriftliga förslag på effektiviseringsåtgärder. Åtgärderna kan handla om att trimma eller komplettera utrustningen. Ett byte till, eller tillskott från annat energislag kan också bli aktuellt.

Paket Energianalys
Här gör jag en analys av hela fastighetens energiförbrukning, värme, ventilation, ”energitjuvar” m m. Du får ett skriftligt förslag på effektiviseringsåtgärder och en energisparkalkyl. Det kan vara att sänka energiförbrukningen, minska miljöpåverkan eller öka inomhuskomforten genom olika åtgärder.

Övriga tjänster inom energieffektivisering (timdebitering)

• Rådgivning vid upphandling för installation av energisparåtgärder. Jag lämnar förslag på hantverkare och utrustning, samt projektleder vid behov installationsarbetet, inklusive besiktning och uppföljning.
• Rådgivning för effektivt utnyttjande av ansluten eleffekt, mätning av effektförbrukning per fas och dimensionering av huvudsäkringarna. Betala för rätt nivå på abonnemanget för huvudsäkringarna!
• Tryggad energiförsörjning genom installation av reservkraft. Jag ger förslag på typ av och dimensionering av reservkraft, installation av utrustning, projektleder vid behov installationsarbetet, inklusive besiktning och uppföljning.

Vill du veta mer om energi, besök Energimyndighetens hemsida:
www.stem.se
I Sverige använder villaägarna en stor mängd energi för uppvärmning av sina fastigheter och tappvarmvattnet. Kostnaden för denna energi blir alltmer kännbar för varje år. Därför finns det stort intresse av att ha kontroll på energiförbrukningen och att använda energin så effektivt som möjligt. En genomgång av uppvärmningssystemet och analys av fastighetens energiförbrukning är en viktig investering för ditt hus. De åtgärder jag föreslår är inriktade på att du ska kunna sänka dina energikostnader med bibehållen eller bättre komfort. Du kanske också vill bli mindre beroende av ett enda energislag t ex vid strömavbrott